Nhằm góp phần thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Thực hiên công tác tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật ...

Nhằm góp phần thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Thực hiên công tác tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật vào đời sống nhân dân hoàn thành tốt nghĩa vụ trách nhiệm của người công dân việt nam trong thời kỳ mới......

http://sachluatviet.com/